Cirkevný príspevok

prispevok

Cirkevný príspevok v našom zbore možno uhradiť v hotovosti

pred nedeľným Bohoslužbami povereným sestrám

- na farskom úrade

 alebo prevodom na účet.

Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť do 31. októbra príslušného roka.

Na základe rozhodnutia zborového konventu bola stanovená výška cirkevného príspevku od 1.1.2022 pre dospelých 25,- € na osobu, pre deti od krstu do veku po konfirmácií 5,- €.

Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou použite nasledovný účet:

Číslo účtu IBAN: SK29 7500 0000 0003 0266 0573 v ČSOB banke.

Do správy pre prijímateľa uveďte:

CP meno, priezvisko a bydlisko každej osoby, za ktorú platíte (kvôli identifikácii platby).

Pokiaľ platíte príspevok za viacero rokov, na konci správy uveďte rozsah

(napríklad: 2020-2022). ako variabilný symbol 111, VS: 111

Cirkevný príspevok sa v hlavnej miere používa na pokrytie nákladov režijných, administratívnych, spojených s misijnou činnosťou cirkevného zboru. Od roku 2021 sa podiel z príspevku zasiela aj na generálny biskupskú úrad ECAV do podporného fondu. Preto je každý člen cirkevného zboru a aj na základe cirkevných predpisov povinný tento príspevok uhradiť.

Cirkevný príspevok, ktorého minimálnu výšku schvaľuje konvent cirkevného zboru, vnímame ako prirodzenú súčasť života veriaceho človeka, ktorý z vďačnosti za Božie dobrotu a zvesť Evanjelia prispieva na chod cirkevného zboru a život ECAV na Slovensku. Pri sobáši, krste, konfirmácii je treba, aby zúčastnení mali v daný rok vyrovnaný cirkevný príspevok. Pri pohrebe minimálne 5 posledných rokov.

Našich členov v cirkevnom zbore ECAV Nitra povzbudzujume aj k novej forme prispievania. Každý z nás môže zo svojho platu, zo svoje výplaty prispieť na fungovanie cirkevného zboru mesačne. Váš odvod 1,2,3 či 5 eur, alebo akejkoľvek inej sumy úplne zmení naše možnosti, spôsob činnosti, ale najmä naše spoločenstvo. Začneme sa aktívne zaujímať o to na čom sa spoločne podieľame.

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a veríme že sa naplní zasľúbenie Pána Ježiša Matúš 6,33: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude Vám pridané.“

   
Copyright © 2022 ECAV Nitra. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.